Chính sách bảo hành

Hàng hoá được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, nhasachcaibe.com chỉ là bên nhận hộ sản phẩm được bảo hành cho nhà sản xuất, do đó bên mua phải thực hiện việc mang sản phẩm cần bảo hành đến địa điểm các cửa hàng do bên bán chỉ định. Thời gian bảo hành hoàn toàn tuỳ thuộc vào phản hồi từ nhà sản xuất. Đối với hàng hoá không có chính sách bảo hành, nhasachcaibe.com phải có trách nhiệm thông báo cho bên mua khi nhận được yêu cầu bảo hành.